Organizacija

Organizacija

Strokovni organi šole

Učiteljski zbor odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z vzgojno–izobraževalnim delom: odloča o vzgojnih ukrepih, daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu in k predlogom ravnatelja za napredovanje strokovnih delavcev šole.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo pedagoški delavci, ki opravljajo vzgojno–izobraževalno delo v posameznem oddelku in obravnavajo vzgojno–izobraževalno problematiko posameznega oddelka.

Razrednik vodi delo posameznega oddelka in oddelčni učiteljski zbor, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učne in vzgojne problematike oddelka, sodeluje s starši in svetovalno službo, izreka vzgojne ukrepe za lažje kršitve in predlaga vzgojne ukrepe za težje kršitve.

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji predmetnega področja. Obravnavajo problematiko predmeta ali predmetnega področja, usklajujejo letne delovne načrte, skrbijo za korelacijo med predmeti in usklajujejo kriterije za ocenjevanje, predlagajo posodobitve in izboljšave pri pouku. Vodjo aktiva predlagajo člani aktiva, ravnatelj pa ga imenuje, praviloma za obdobje dveh let.

Programski učiteljski zbor (PUZ) sestavljajo učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa. Vodi ga ravnatelj oziroma strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj. PUZ pripravi načrt ocenjevanja znanja; odloča o napredovanju posameznega dijaka; določa osebni izobraževalni načrt dijaka; odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov posameznega dijaka (številu in obsegu); odloča o načinu ponavljanja letnika posameznega dijaka po predhodnem mnenju staršev; ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja in izvaja tudi druge naloge, določene s pravilnikom.

Šolska svetovalna služba
Svetuje dijakom, staršem, učiteljem in razrednikom glede učenja, pedagoškega dela in vzgojnega ravnanja. Pomaga dijakom z učnimi, osebnostnimi in drugimi težavami. Vodi vpis novincev in organizira različne oblike svetovanja v posameznih letnikih. Analizira stanje v oddelkih ob začetku šolskega leta, še posebej v prvih letnikih, spremlja delo dijakov med šolskim letom, sodeluje v preventivnih dejavnostih šole, namenjenih preprečevanju škodljivega vedenja, izvaja skupinske oblike dela za izboljšanje medsebojne komunikacije, sodeluje pri korektivnih aktivnostih za potrebe šole ter v raziskavah, ki jih opravljajo institucije zunaj šole

Dijaška skupnost zastopa interese dijakov posameznikov, oddelčnih skupnosti in vseh dijakov na šoli. Sooblikuje življenje mladih na šoli, izven neposrednih šolskih obveznosti. Povezuje se z okoljem, z drugimi šolami in ustanovami ter sodeluje pri upravljanju šole, razvoju šolskega utripa ter oblikovanju in vzdrževanju šolskega reda. Ima pravico do sodelovanja pri oblikovanju tistega dela letnega delovnega načrta, ki v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in šolskimi pravili določa obveznosti dijakov..

(Visited 1.637 times, 1 visits today)
Dostopnost