Dijaška skupnost

PLAN DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI

 

Naloga dijaške skupnosti Srednje šole tehniških strok Šiška je, da popestri dogajanje in izboljša kakovost bivanja na šoli. Dijaška skupnost pomaga pri organizaciji šolskega in  obšolskega življenja dijakov in zastopa njihove pravice, podaja predloge ter druge interese v vseh organih šole.

V šolsko dijaško skupnost naše šole so vključeni vsi oddelki naše šole iz vseh programov srednjega strokovnega izobraževanja: tehnik mehatronike, srednjega poklicnega izobraževanja: elektrikar, računalnikar in poklicno tehniškega izobraževanja: tehnik računalništva, elektrotehnik. Predsednica dijaške skupnosti na šoli je Lejla Ličina, R/3b, ki je bila na v skladu s Statutom dijaške skupnosti na letošnjih neposrednih volitvah izvoljena dne 16. 9. 2014.

Načrtovane aktivnosti DSSŠTSŠ v tem šolskem letu, 2014/15 so:

 • obveščanje oddelčnih skupnosti o dogajanju na šoli, razpisih šolskega sklada, raznih projektih, šolskih ekskurzijah, vlogi dijakov v posameznih organih šole,
 • izvedba neposrednih volitev predstavnikov dijaške skupnosti,
 • zastopanje interesov dijaka kot posameznika in oddelčne skupnosti kot celote,
 • spremljanje uspehov dijakov v okviru komisije za kakovost ter vzgojne problematike,
 • oblikovanje življenja mladih na šoli izven neposrednih šolskih obveznosti,
 • povezovanje z okoljem v smislu sodelovanja z drugimi šolami in ustanovami,
 • sodelovanje pri upravljanju šole in vzdrževanju šolskega reda,
 • predstavniki dijakov sodelujejo v različnih komisijah šole,
 • priprava in oblikovanje uporabe šolskega info sistema v dnevnem utripu sodobne šole,
 • udeležba predstavnikov DS na rednih sejah parlamenta Dijaške organizacije Slovenije,
 • sodelovanje v različnih projektih, ki nam jih posredujejo z DOS-a, seveda v soodvisnosti z našim časom, vsebino in interesom dijakov.

Dijake, ki se bodo med šolskim letom izkazali s posebnimi dosežki, bomo predlagali za  enodnevno nagradno ekskurzijo.

DS bo sodelovala tudi na dobrodelnih prireditvah, hkrati pa tudi sama prirejala tovrstne dogodke (izmenjava šolskih potrebščin, oblačil, igrač za otroke, učna pomoč sošolcem, pomoč pri urejanju šolskega okoliša, prostovoljno delo, sodelovanje v projektu Simbioza…).

Pozornost bomo namenili tudi natečajem in projektom, ki so namenjeni srednješolski populaciji, hkrati pa se bomo povezovali z dijaškimi skupnostmi drugih šol.

 

Kako vidi dijaško skupnost na šoli njena predsednica, Lejla Ličina?

 

Dijaška skupnost je mnogo več kot si lahko predstavljamo. Dijaška skupnost je ustvarjena za dijake, da se povezujemo drug z drugim, da skupaj nekaj ustvarimo, nekaj uresničimo. V šoli je marsikateri dijak z res izjemnimi idejami za izboljšanje okolice šole, notranjosti šole in kar je najpomembnejše veliko je idej kako bi se lahko dijaki bolje povezali, se bolje spoznali preko raznih projektov. Šola ni samo ustanova, ki ti nudi znanje. Šola je šola za razvoj, šola uči kako pomembno je življenje, gradi osebnost, te lahko nauči kaj pomeni solidarnost.

Dijaška skupnost ni samo to, da iščemo in uresničujemo ideje ter želje. Tudi pomoč dijakov je potrebna. Marsikom se v življenju dogajajo stvari zaradi katerih »trpi« šola in so ocene zaradi tega slabše kot bi lahko bile. Tukaj je naša naloga, naloga dijaške skupnosti , da se dijaku pomaga. Težave na učnem uspehu, problematika v razredu, nasilje.. dijaška skupnost tekoče spremlja dogajanje po razredih, pri posameznikih, da se nastale težave rešijo na pravi in hiter način. Dijaško skupnost je namenjena dijakom, je namenjena celotni šoli, da se iščejo rešitve, da je v šoli bolj »domače«.

Dijaško skupnost pa ne gradijo le dijaki. Gradijo jo celotna šola, profesorji in gospa ravnateljica.. Skupaj smo močnejši, povezani, enakopravni. Skupaj lahko dosežemo veliko.

In povezani med seboj lahko dosežemo več.

 

Mentor dijaške skupnosti: Andrej Svete