POM pogosta vprašanja

1) KAJ JE POKLICNA MATURA?

Poklicna matura je izpit s katerim dijak oz. kandidat naše šole pridobi naziv tehnik (tehnik računalništva / elektrotehnik / tehnik mehatronike).

 

2) KATERI PREDMETI SO NA POKLICNI MATURI?

Poklicna matura sestoji iz 4 predmetov:

  1. predmet: SLOVENŠČINA
  2. predmet: STROKA (računalništvo / elektrotehnika /mehatronika)
  3. predmet: ANGLEŠČINA ali MATEMATIKA (izberem en predmet)
  4. predmet: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

 

3) ROKI POKLICNE MATURE

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Za prijavo na spomladanski rok mora imeti dijak uspešno zaključen zadnji letnik. V primeru popravnih izpitov in posledično nezaključenega letnika se mora dijak od spomladanskega roka poklicne mature odjaviti, kar stori v Tajništvu poklicne mature (kabinet 011) v predpisanem roku. Če tak dijak popravne izpite nato uspešno opravi in s tem uspešno zaključi letnik, se lahko nato prijavi na jesenski rok poklicne mature.

 

4) ROKI ZA PRIJAVO IN ODJAVO OD POKLICNE MATURE TER ROKI POSAMEZNIH IZPITOV

Vsi roki so objavljeni v Koledarju poklicne mature, ki je objavljen na spletni strani SŠTS Šiška ter na spletni strani RIC-a.

ROKOV SE JE POTREBNO DRŽATI!

 

 

5) OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE

Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, kar pomeni, da je treba izpite iz vseh štirih predmetov opraviti v enem izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali zimskem).

 

6) KAM SE S POKLICNO MATURO LAHKO VPIŠEM?

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (to je tako imenovani 5. predmet). Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:

  • so že opravili poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi,

vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.

 

7) POPRAVLJANJE NEGATIVNO OCENJENIH PREDMETOV

Po 64. členu pravilnika o Poklicni maturi lahko kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, popravlja negativno ocenjene predmete še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

Če so negativno ocenjeni trije ali vsi štirje predmeti, kandidat ponovno piše celotno poklicno maturo.

 

8) TRAJNOST USPEHA PRI 4. PREDMETU

Po 66. členu Pravilnika o poklicni maturi je končna ocena pri četrtem predmetu poklicne mature trajna.

 

9) VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

Po 76. členu Pravilnika o poklicni maturi lahko kandidat zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo. Postopek je sledeč:

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v:

–       izpitno dokumentacijo (izpitne pole, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje),

–       način izračuna izpitne ocene.

Na podlagi vloge kandidata šola pripravi razpored vpogledov v skladu s koledarjem poklicne mature in o tem obvesti kandidata. Pri vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli, kjer je kandidat opravljal poklicno maturo.

Šola za vpogled pripravi fotokopijo dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, ki jo po opravljenem vpogledu uniči. O vpogledu se vodi zapisnik.

 

10) IZBIRA TEME ZA 4. PREDMET

Za opravljanje 4. predmeta je potrebno izbrati mentorja in temo izdelka oz. storitve. Ko se dijak z mentorjem dogovori in določi natančen naslov teme, izpolni obrazec »Vloga za odobritev teme in naslova izdelka ali storitve«, ki ga dobi pri svojem izbranem mentorju. Izpolnjen obrazec, ki ga je podpisal tudi mentor, je potrebno oddati v Tajništvu za poklicno maturo (kabinet 011). Ko je tema odobrena, se izda »Sklep o odobritvi teme«, ki ga nato dijak dobi v Tajništvu za poklicno maturo. O poteku izbire teme in mentorja so dijaki sproti obveščeni s strani tajnika Poklicne mature na naši šoli.

 

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletni strani Republiškega izpitnega centra:

https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

 

Pripravila:

mag. Staša Sever

(Tajništvo POM)

(Visited 2.290 times, 1 visits today)
Dostopnost