Select Page

VPRAŠANJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT SLOVENŠČINA

KNJIŽEVNOST (ustni del zaključnega izpita)

1. Slovensko ljudsko pripovedništvo (ljudska besedna umetnost: starost, anonimnost, variante, kulturna dediščina, ob pripovedki Peter Klepec)

2. Ljudska pripovedka Peter Klepec (osrednja motiva, glavna književna oseba, zgodovinska snovna podlaga, slog ljudskega pripovedništva)

3. Slovensko ljudsko pesništvo (ljudska besedna umetnost: starost, anonimnost, variante, kulturna dediščina, značilnosti, ob ljudski pesmi Zeleni Jurij)

4. Ljudska pesem Zeleni Jurij (slovensko ljudsko pesništvo, značilnosti, obredna pesem, zgradba, jezik in slog, razpoloženje, sporočilo)

5. Slovensko ljudsko pripovedništvo in odmev v književnosti (ob ljudski pripovedki Peter Klepec in umetni pripovedki F. Levstik, Martin Krpan)

6. Fran Levstik, Martin Krpan (obdobje, umetna pripovedka, jezikovna in nejezikovna sporočila, sporočilo povesti)

7. Slovensko ljudsko pesništvo in odmev v književnosti (ob ljudski pesmi Zeleni Jurij in pesmi J. Muren, Pomladna romanca)

8. Josip Murn, Pomladna romanca (kmečka pesem, Jurij v Murnovi pesmi in ljudski pesmi, zgodba o sv. Juriju)

9. Ljubezen v slovenskem pesništvu (ob pesmi D. Kette, Na trgu in pesmi J. Menart, Nežnost v mraku)

10. Dragotin Kette, Na trgu (ljubezenska pesem, podoknica ali serenada,        impresionizem, svobodni verz)

11. Janez Menart, Nežnost v mraku (ljubezenska pesem, obojestranska ljubezen, preprosta pesniška govorica)

12. Ljubezen v slovenskem pripovedništvu (ob povesti J. Jurčič, Sosedov sin in povesti I. Tavčar, Cvetje v jeseni)

13. Josip Jurčič, Sosedov sin (obdobje, povest, zgodba o prepovedani ljubezni,     osebe, posredna oznaka, sporočilo)

14. Ivan Tavčar, Cvetje v jeseni (obdobje, povest, okvirna in vložena zgodba, osebe, iskrena ljubezen, romantične in realistične prvine)

15. Domovinska tematika v slovenskem pesništvu (ob pesmi O. Župančič, Z vlakom)

16. Oton Župančič, Z vlakom (domovinska pesem, dogajanje, pesniški subjekt, naslovnik, prosti verz, pesniški jezik, sporočilo)

17. Domovinska tematika v slovenskem pripovedništvu (ob noveli M. Kranjec, Režonja na svojem in romanu F. Bevk, Kaplan Martin Čedermac)

18. Miško Kranjec, Režonja na svojem (obdobje, novela, družbeno-zgodovinsko ozadje, glavna oseba, oznaka »mali« človek)

19. France Bevk, Kaplan Martin Čedermac (obdobje, roman, družbeno-zgodovinsko ozadje, nasprotje med večinskim in manjšinskim narodom)

20. Drugačnost v slovenskem pesništvu (ob pesmi I. Minatti, Nekoga moraš imeti rad in pesmi F. Milčinski, N. N. in črna pega čez oči)

21. Ivan Minatti, Nekoga moraš imeti rad (obdobje, intimizem, prepletanje teme ljubezni s temo narave, sporočilo)

22. Frane Milčinski, N. N. in črna pega čez oči (ozadje nastanka pesmi,  zaznamovanost, pesnikova prošnja, naslovnik)

23. Drugačnost v slovenskem pripovedništvu (ob noveli S. Jenko, Tilka in zgodbi F. Milčinski, Butalci)

24. Simon Jenko, Tilka (obdobje, novela, značajevka, glavna oseba, zaznamovanost, tragikomičnost)

25. Fran Milčinski, Butalci (Butalski gasilci, posebneži, posredna in neposredna oznaka, humor, karikatura)

26. Reformacija in protestantizem (značilnosti, predstavniki; P. Trubar, O zidavi cerkva; protestantska miselnost, značilnosti Trubarjevega jezika)

27. Razsvetljenstvo (značilnosti, predstavniki; V. Vodnik, Dramilo; razsvetljenski optimizem; jezik in slog; delo kot vrednota)

28. Romantika (značilnosti; F. Prešeren, Krst pri Savici; zunanja zgradba, Uvod, pokristjanjevanje Slovanov, glavni dogodki Uvoda)

29. Realizem (značilnosti, predstavniki; J. Kersnik, V zemljiški knjigi; okvirna in vložena zgodba, resnični dogodki, razumsko dojemanje življenja)

30. Moderna (značilnosti, predstavniki; I. Cankar, Gospod stotnik; črtica, osrednji dogodek, subjektivnost, sporočilo)

31. Ekspresionizem (značilnosti, predstavniki; S. Kosovel, Ekstaza smrti; konec zahodnoevropskega kapitalističnega reda, krik po rešitvi, temelj nove civilizacije)

32. Socialni realizem (značilnosti, predstavniki; M. Kranjec, Režonja na svojem; odnos glavne osebe do zemlje, družine, »mali« človek)

33. Književnost v 2. svetovni vojni (značilnosti, predstavniki; K. D. Kajuh, Bosa pojdiva, dekle, obsorej; osebna, intimna ljubezen in trpljenje naroda)

34. Sodobna književnost (značilnosti, predstavniki; T. Pavček, Pesem o  zvezdah; I. Minatti, Nekoga moraš imeti rad)

 

DOMAČE BRANJE – knjiga, literarno besedilo po lastni izbiri 

 1. Knjigo prinesite na zaključni izpit.
 2. Povejte, zakaj ste se odločili zanjo.
 3. V nekaj povedih predstavite avtorja.
 4. Povzemite zgodbo.
 5. Glasno preberite odlomek (izberite ga že doma in razmislite o tem, kaj vam sporoča).

 

JEZIK IN SPORAZUMEVANJE  (pisni del zaključnega izpita) 

1. Socialne zvrsti slovenskega jezika: knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik, narečja in interesne govorice.

2. Sporazumevanje: jezikovno in nejezikovno, sporočevalec, naslovnik, kraj, čas, prenosnik.

3. Vrste besedil: umetnostno in neumetnostno, govorjeno in zapisano, subjektivno in objektivno, zasebno in javno, uradno in neuradno, enogovorno in dvogovorno, praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno, publicistično, obveščevalno, pripovedovalno, razlagalno, utemeljevalno besedilo.

4. Glasoslovje: črka, glas; samoglasniki, soglasniki; deljenje besed.

5. Besedoslovje: sopomenke, protipomenke, nadpomenke, podpomenke; besedna družina; prvotni in preneseni pomen, slogovno nezaznamovane in zaznamovane besede, stalne besedne zveze.

6. Oblikoslovje: besedne vrste.

7. Skladnja: poved, stavek, stavčni členi, priredja, podredja.

8. Pravopis: zapisovanje glasov, deljenje besed, raba velike in male začetnice, uporaba ločil, pisanje skupaj in narazen, kratice in okrajšave, pisanje prevzetih besed.

9. Besedilne vrste: uradno in zasebno pismo, prošnja, prijava, zahvala, opravičilo, vabilo, življenjepis, poročilo, pritožba, subjektivni in objektivni opis, oznaka.

 

 ZAKLJUČNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE

 

Pisni del izpita:

 • razčlemba neumetnostnega besedila in
 • tvorba besedilnih vrst.

 

Ustni del izpita:

 1. Zagovor pisnega dela izpita.
 2. Vprašanje iz književnosti.
 3. Domače branje.

 

Učbeniki za pripravo na zaključni izpit:

 • Jana Kvas, Mlada obzorja, Književnost 1, 2, 3
 • Mateja Gomboc, Besede 1, 2, 3, Učbenik za slovenski jezik